DIVENDRES 14: JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES

13 setembre 2018

La Junta és celebrarà finalment en segona convocatòria, divendres 14 de setembre de 2018 a les 20:00 hores


DIVENDRES 14: JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES Foto de la passada Junta General celebrada el mes de Març / David Grau

El Consell d’Administració del Club Joventut Badalona informa que l’assistència a la primera convocatòria ha estat del  9,3675%, no arribant al mínim requerit del 50% del capital social actual. D’aquesta manera, informem a tots els accionistes que la junta es celebrarà el DIVENDRES dia 14/09 a les 20h al Palau Olímpic de Badalona

 

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació, si escau, d'una reducció del capital social de la Societat en un import de 2.072,28 euros, mitjançant la disminució del valor nominal de les 20.475 accions representatives del capital social de 60,101210 euros a 60 euros cadascuna, dirigida a dotar reserves voluntàries indisponibles de la Societat en l'esmentat import. Consegüent modificació de l'article 5è dels Estatuts Socials.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, d'un augment de capital de la Societat en un import nominal màxim de fins a 3.685.500 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 61.425 noves accions, de 60 euros de valor nominal cadascuna , el contravalor consisteix en aportacions dineràries, sense prima d'emissió i amb dret de subscripció preferent. Delegació en el Consell d'Administració a l'empara del que preveu l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital.

Tercer.- Nomenament, si escau, de consellers i consegüent modificació del nombre de membres del Consell d'Administració.

Quart.- Aprovació de l'acta de la sessió i delegació de facultats per a la formalització, inscripció, desenvolupament, interpretació, esmena i execució dels acords adoptats.

Cinquè.- Torn obert de paraules.

De conformitat amb el que disposa l'article 287 de la Llei de societats de capital, a partir de la present convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar al domicili social i a obtenir o sol·licitar l'enviament de forma immediata i gratuïta del text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i el corresponent informe dels administradors sobre les mateixes.

Així, de conformitat amb el que estableix l'article 197 de la Llei de societats de capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General d'Accionistes, els Srs. accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d'Administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. accionistes també podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els punts compresos en l'ordre del dia.

Els drets d'assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regulen pel que disposen els Estatuts Socials i la legislació vigent.


Següents partits

  • Divina Seguros Joventut Divina Joventut - Montakit Fuenla. Montakit Fuenlabrada

    Lliga Endesa - Jornada 9

  • Tecnyconta Zaragoza Tecnyconta - Divina Joventut Divina Seguros Joventut

    Lliga Endesa - Jornada 10

  • Divina Seguros Joventut Divina Joventut - Unicaja Unicaja

    Lliga Endesa - Jornada 11

Twitter

Facebook

Carregant...